Turning gears are the logo of co-scripts

Aşağıda XMLHTTP ve ADODB.Stream kullanılarak bir dosyayı internetten indirmeyi örnekleyen bir kod var. Kodu .vbs uzantısı ile kaydedip çalıştırdığınızda adresini verdiğiniz herhangi bir dosyayı indirebilir. Script kendi bulunduğu klasöre indirir. Örneği kullanarak binlerce farklı uygulama yazılabilir.

 cURL = InputBox("İndirilecek nesnenin tam adresini giriniz!!!")
  Dim strDIR
    strDIR = WScript.ScriptFullName
    strDIR = Left(strDIR,InStrRev(strDIR,"\"))
  Dim strFIL
    strFIL = Mid(cURL,InStrRev(cURL,"/")+1)
  Dim objADO
  Set objADO = CreateObject("ADODB.Stream")
  Dim objXML
  Set objXML = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
    objXML.Open "GET", cURL, False
    objXML.Send
  If Err.Number = 0 And objXML.Status = 200 Then
    objADO.Type = 1
    objADO.Open
    objADO.Write objXML.ResponseBody
    objADO.SaveToFile strDIR & strFIL,2
    booMSG = True
  End If
  Set objADO = Nothing
  Set objXML = Nothing
co-scripts tag image objadoobjxmlcreateobjectadodb.streammicrosoft.xmlhttpobjado.writeobjado.savewscriptobjxml.open
ID:120 | Okunma:2106